Privacybeleid

Privacy verklaring

H.D.G. Vastgoedbeheer, kantoorhoudende te 6673 DR te Andelst aan het adres Geurdeland 17 G en kantoorhoudende te 5042 WX te Tilburg aan het adres Nimrodstraat 13, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

H.D.G. Vastgoedbeheer
dhr. H.D. Gercek
Geurdeland 17G
6673 DR Andelst

&

Nimrodstraat 13
5042 WX Tilburg
Telefoon:        +31 (0)488 23 4040
Email:             info@zakelijkinschrijfadres.nl

Kvk:                90961986

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
H.D.G. Vastgoedbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • De naar u verzonden post

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zakelijkinschrijfadres.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag?

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de navolgende grondslagen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om in staat te zijn contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ten behoeve van een behoorlijke c.q. deugdelijke nakoming van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H.D.G. Vastgoedbeheer) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Naam (voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (12 maanden)
 • Internetbrowser en apparaat type (12 maanden)

Delen van persoonsgegevens met derden

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H.D.G. Vastgoedbeheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Zakelijkinschrijfadres.nl gebruikt

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl gebruikt op haar website functionele en analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zakelijkinschrijfadres.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Zakelijkinschrijfadres.nl, zakelijkpostadres.nl, zakelijkadres.nl en virtualoffice.nl